Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia FIFA 2018 Rusia Excel Spreadsheet xlsxDi sala 2018e FIFA World Cupe de de kampa Cihane ya FIFA be, timen futbole ya navneteweyi ya quadrennial, ji aliye komen neteweyi yen komeleyen FIFA ve te darizandin. Di carcoveya 2-Kanuna 2010'an de li welate mevandanen mafen mevandariye xelas kir ku li Rusya ji 14 hezirana 15e heziran 2018 de li Rusyaye pek te ye. Ev yek 2006-e ji Ewropa li Ewrupaye pek hat; Le bele yek yek ji cihen stadiume li Rusyaye, rojava Ciyaye Ural ne ku reveberiya rewitiye bistinin. Tenduristiya dawin de 32 timen netewi, tevli 31 timen ku ji hela pesbaziyen kualififasyone u otomatik bi otomatik xwe bi otomatiki xurt bibin. Ji van timen 32, 20 e de di paseroje ya dawin de pisti pesangeha paseroje pasin, pisti sampanken Almanya u Brezilya tene besdari besdari tevahiya editions, tevi ku Iceland u Panama we herdu cebikin Di pesin de FIFA World Cup. Bi tevahi 64 milyon di 12 cihan de di 11 bajaran de te de listin. Dawiye de di 15'e Tirmehe de li Moskowe li Moskowe ya Luzhniki pek te. Winner-of-the-Cup Cup-e ji bo 2021-e Kampanyona FIFA-e tete kirin.

Dive her timek yekemin listeya destpeke ya 30 listikan. Ji pevcunek pesi, dive team timeya 23-e de (nave se-e dive dive cepeker be) binivise, ji hela FIFA-e ve. Listiken listiken dawin dikarin bene kirin ku ji 24 saet beriya pesi ya kampa yekemin a teame ya yekem, ku hewceyen listikvanan ne hewce ne ku di destpeka pesi de be. Ji bo listiken listiken 30-e listeya destpeke 30-e, listeya 21-e 27e gulana 2018-e de heye, le ji bo kesen ku di 26 Gulana 26-e de ya Libyona UEFA Champions-e de besdar bun. Perihal Piala Dunia 2018